یخچال ایستاده 120 سانتی ارتفاع 220 سانتی ساید زاگرس